SVEDOK InternetBroj 1164.

Poseta
5610009

Papir trpi sve, a istorija samo činjenice

„Podgorička skupština“ bila instrument kojim je izvršen državni prevrat u Crnoj Gori

Otvoreno pismo Nadežde Vinaver, koje Politika nije želela da objavi

Jelena Trivan

Medijska laža i paralaža


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Ekskluzivno: Istina o bitkama Vojske SRJ na Košarama, Paštriku, KiM sa avijacijom NATO pakta, šiptarskim teroristima, drogiranim mudžahedinima i Armijom Albanije (5)
Bitka na Paštriku - bitka za Srbiju

       Iz ratnog dnevnika komandanta Treće armije
       Nebojša Pavković, general pukovnik, komandant Prištinskog korpusa, komandant Treće armije, načelnik Generalštaba VJ – iz prve ruke, iz precizno vođenog Ratnog ddnevnika iz časa u čas... o herojskoj odbrani Kosova i Metohije pred naletom najveće vojne sile u istoriji ratovanja, NATO paktu, šiptarskim terorostima, mudžahedinim i ostalim „Kurtama i Murtama“.
       Mi Srbi, po pravilu, slabo pamtimo, ali zato brzo zaboravljamo...
       Ovde, Nebojša Pavković, general Lazarević i ostali srpski heroji borbe protiv NATO agresora pokušavaju da od zaborava otrgnu do sada nepoznate junake herojske borbe na Košarama, Paštriku...
       Redakcija „Svedok“ će, u više nastavaka, preneti kazivanja iz „prve ruke“ koje će, uvereni smo, kod mnogih „zaboravnih Srba“ izazvati i divljenje i čudenje, a sigurni smo, kod EVROFANATIKA oporo mrštenje i isčuđavanje – šta će „Svedoku“ ovo kad idemo u EU?!
       Dobro, valjda idemo?! Ali narod mora da zna, shvati i promisli: zašto idemo, ali pre svega - kod koga idemo!
      
       Vladan Dinić, glavni i odgovorni urednik „Svedoka“
      
       Još dok su trajali svakodnevni bezuspesni pokušaji da se probije front naših kod Košara i stvori mostobran za uvođenje svežih snaga radi prodora ka Drenici, agresor od 26.maja.1999., izvodi operaciju „Strela-2“, s ciljem da, uz pomoć jakih snaga OVK koncentrisanih na severnom delu Albanije, u rejonima Kuks i Kruma, otvori drugi koridor, u cilju ubacivanja kopnenih snaga NATO, za prodor prema Prizrenu, Orahovcu i Suvoj Reci...
       Istovremeno sa početkom operacije, nastavljeni su napadi ŠTS i jedinica OS Albanije, na pravcima, koji preko karaula „Ćafa Prušit“, „Morina“ i „Košare“ izvode ka Đakovici, Dečanu i Peći.
       U našim borbenim dokumentima, operacija „Paštrik“, kako smo je zvali, zabeležena je kao najteža, najkrvavija i najdramatičnija bitka, u kojoj su naše starešine, vojnici i dobrovoljci, ispoljili do tada nezabelezen herojizam i rešenost da po cenu svojih života, spreče ulazak neprijatelja na Kosmet.
       Operacija, „Paštrik“, u kojoj je svakodnevno dejstvovala avijacicija agresora, uključujući i strategijske bombardere B-52, trajala je do poslednjeg dana, dok se jedinice, herojske 549. motorizovane brigade nisu povukle sa teritorije Kosovo i Metohija, prema VTS.
       U vremenu od 26.maja do 10. juna 1999.godine, kopnene snage agresora, samo jednog jedinog dana (27.maja) uspele su da probiju front odbrane 549. motorizovane brigade, na Gorožupskom pravcu i naprave prodor od 200 do 400 metara.
       Sutradan, 28.maja 1999.godine, izvršen je protivnapad naših snaga, u kome su razbijene ŠTS i vraćene na prostor Albanije. Svi naredni pokušaji ŠTS da upadnu na prostor Kosova i Metohije ostali su bez rezultata.
       Zapisano je da je avijacija gađala granični pojas, i karaule u njemu, između planina Paštrika i Juničkih planina, 79 puta sa 634 projektila, i 19 svetlećih bombi.
       Najžešće borbe vođene su 26., 27., i 31.maja. 1999.godine, kada su avioni B-52 bacili oko 200 razornih bombi.
       U odbrani državne ganice na Pastriku, u operaciji „Strela-2“ poginulo je 25, a ranjeno 126 pripadnika 549. motorizovane brigade.
       Prema izjavama zvaničnih izvora iz Albanije agresor je imao gubitke od 800 do 1.000 poginulih.
       Komandant 549.mtbr, pukovnik Božidar Delic, komandovao je ovom herojskom brigadom, uz neposredno učesce komandanta Prištinskog korpusa generala Lazarevića i komandanta 3.A.
       Komandovanje jedinica neposredno na Državnoj granici, objedinjavao je potpukovnik Stojan Konjikovac, Načelnik štaba 549. mtbr, sa grupom starešina iz komande brigade.
       Ovo je svedočenje o svim znanim, neznanim, poginulim, ranjenim, i preživelim herojima koji su učestvovali u ovoj bici.
       Ovo je svedočenje o, do tada, neviđenom herojizmu vijnika i starešina Prištinskog korpusa i Treće armije.
       Ubeđen sam da će se mnogi od preživelih učesnika ove bitke javiti sa novim i do sada nepoznatim podacima, o ljudima i događajima, zbog poštovanja prema poginulima, i zarad istorije Srbije, srpskog naroda i vojske.
      
       * 26.maj 1999.godine, D+64
       04,35 časova,
       Komandno mesto PrK i IKM-3.A, „Kišnica“
      
       Na KM stižem u 04,35 časova. Primećujem da niko od starešina nije napuštao KM. General Lazarević povišenim tonom razgovara sa nekim. Cujem naređuje da se spreči ubacivanje na pravcu karaule „Liken“, i da artiljerija gađa ciljeve u rejonima sela Gocaj i s. Pojate. Shvatam da razgovara sa pukovnikom Delićem, i da se dešava nešto ozbiljno.
       Kada je završio kaže mi:
       „Izgleda da je počeo kopneni napad jačim snagama, na Paštriku. Teroristi su u toku noći, neopaženo prišli položajima odbrane 1.motorizovane cete(mtc)/1. motorizovanog bataljona(mtb), i uspele da ubace jzviđačke grupe, u rejonu tt 1864, na Paštriku. Uz podrške jake art. i minobacacke vatre, u 04,30 časova, krenuli su u napad pešadijskim snagama na položaje izviđačko diverzantske čete (idc)/549. motorizovane brigade. Napad je odbijen“.
       Objašnjava da nije bilo incidenata na drugim mestima na granici.
       „Očigledno se radi, o provokaciji i demonstrativnom napadu,da bi skrenuli pažnju naših snaga“, odgovaram.
       Lazarević referiše da je formirao tim za praćenje događaja na Paštriku i vrbničkom pravcu.
       Ponovo se u 05,30 casova javlja pukovnik Delić, i izveštava Lazarevića da je posle uspešno odbijenog napada kod k.“Liken“, u 05,00 časova, sa teritorije Albanije, počeo novi, jači napad.
       Preko zvučnika slušam šta govori Delić. „Posle snažne vatrene pripreme iz art.i minobacača, počeo je napad na pravcima: s.Pogaj - s.Gorožup -Gorožupska bačila; i s. Lešaj -s.Miljaj - s.Planeja. U napadu učestvuje više od 1.000 terorista, raspoređenih u tri ešalona, na frontu od oko 6 km. Dejstvom naše artiljerije, napad je trenutno zaustavljen. Borbe se vode na bliskom odstojanju, oko granične linije“, izveštava Delić...
       Lazarević pita: „Šta se događa kod Morine i Košara?“.
       „Tamo nema aktivnosti, ni avijacije ni terorista“, odgovara Delić.
       Komentarišem da je neočekivano da nema sinhronizvanog dejstva na tim pravcima.
       Naređujem NA pukovniku Vraniću da odmah angažuje „manevarsku art.grupu“, kako sam je zvao, sastavljenu od RS „Košava“, i VBR „Orkan“, i da ostvari vatre, po svim snagama agresora, koje napadaju na Gorožupskom pravcu, sa teritorije R.Albanije, u cilju podrške odbrane.
       General Lazarević, i dalje razgovara sa pukovnikom Delićem, i izdaje mu naređenja.
       Zovem obaveštajca 3.A, pukovnika Radovanovića,i tražim informacije o snagama na operativnom pravcu: Kuks -Prizren, a posebno na, pomoćnim pravcima: s.Pogaj - k.“Gorožup -s. Planeja - s. Donaj; i s. Sahani - s.Pojate - prevoj Liken -s. Damjane.
       Referiše da se „radi o akciji „Strela-2“, koja je planirana prema zahtevu i naređenju generala Klarka“.
       Kaže da naši obaveštajni organi 3.A raspolažu podacima da se, u drugom ešelonu, istočno od s.Pogaj, i s. Šaljgin, nalaze ŠTS jačine oko 5.000 ljudi, a u trećem ešelonu, u rejonu Krume 10-12.000 ljudi.
       Napad terorista, pored avijacije NATO, podržava i artiljerija OS Albanije. Navođenje artiljerijskih vatri, vrše izviđačke grupe, koje su najverovatnije uspele da se probiju na sam vrh Paštrika. Cilj „Strele-2,“ je da ŠTS, po svaku cenu ostvare dublji prodor, i mostobran, koji će omogućiti uvođenje jačih kopnenih snaga.
       Pitam ga što mi to tek sada govori. Odgovara da je pre dvadesetak minuta dobio neproverene podatke od operativaca.
       Naređujem mu da hitno dostavi koordinate, o rasporedu izviđačkih grupa ŠTS na Paštriku, Vraniću, radi njihovog neutralisanja.
       Posle razgovora sa Radovanovićem slažem mozaik događaja. NATO planeri, guraju ŠTS i žtrvuju ih kao „topovsko meso“ da probiju koridor, za ubacivanje kopnenih snage na Kosovo i Metohija, u rejonu Prizrenskog polja. Potrebna im je bilo kakva „pobeda“, pre nego što diplomatijom obezbede dovođenje „mirovnih“ snaga.
       Moje mišljenje prenosim ostalim starešinama, i zaključujem, da smo mi vojnici, profesionalci, i da do kraja moramo izvršiti zadatak VK, i sprečimo, dolazak HATO snaga na teritoriju Kosovo i Metohija, po cenu života.
       „O političkim odlukama, ne smemo, i u ovom trenutku, ne treba da razmišljamo“, kažem prisutnima.
       Naređujem Lazareviću da neprekidno bude na direktnoj vezi sa pukovnikom Delićem.
       Odmah izveštavam dežurnog OC ŠVK, gpukovnik Kovačevića. Kažem da je počeo novi napad kopnenih snaga na teritoriju Kosovo i Metohija, jači i organizovaniji od onog na Košarama.
       Komandant 549.motorizovane brigade, pukovnik Delić, izveštava da ima problema sa zaustavljanjem prodora agresora, zbog velikih međuprostora, između rejona i položaja odbrane jedinica, i snažne podrške avijacije. Objašnjava da je zbog toga došlo do uklinjavanja napadača, na pojedinim pravcima, i do 100-200 metara. Posebno je teška situacija na južnim padinama Paštrika, u rejonu Gorožupskih bačila, odakle jedinice 1.mtb/459. motorizovane brigade, trpe jaku bočnu vatru. Avijacija NATO, u talasima izvodi vazdušne udare po objektu Ceja, i po jedinicama na objektu Srnež. U dosadašnjim borbama poginuo je jedan, a ranjena tri vojnika.
       U cilju stabilizacije stanja, Lazarević je odobrio zahtev Delića da se deo jedinica na prednjem kraju odbrane, povuče na rezervne položaje odbrane, i izdao naređenja, NA Prištinski korpus, pukovniku Pešiću, za ostvarenje artiljerijskih zaprečnih vatri, za zaustavljanje daljeg prodora agresora.
       Zabrinut sam zbog ovakvog razvoja događaja. Zanimalo me je da li je napad na DG, sinhronizovan sa dejstvima terorističkih snaga iz dubine.
       Međutim osim napada na patrolu MUP-a, u rejonu sela Tusus, u kome su poginula dva policajca, drugih napada nije bilo.
       Bez obzira na ovaj izolovani napad, upozoravam Lazarevića da preduzme mere, i pojača borbenu kontrolu zona odbrane, 549. motorizovane brigade, ali i svih ostalih jedinica na prvom Pojasu odbrane.
      
       * 15,15 časova
       IKM-549, Prizren „Dom vojske“
      
       Dok generali Lazarević i Đaković razgovaraju sa dežurnima u komandama korpusa i armije, razgovaram sa pukovnikom Delićem o situaciji na Paštriku.
       Na Radnoj karti Delić me detaljno informiše o fazama napada na zonu odbrane brigade.
       Od 01,00 do 01,30 časova otvarana je jaka artiljerijska, i minobacačka vatra, sa teritorije RA, iz rejona s. Gocaj i s. Pojate, po prednjem kraju 1.mtb. Najveća koncentracija vatre bila je u rejonu Gorožupska bačila.
       Istovremeno sa vatrenim udarima, vršeno je ubacivanje, više manjih grupa na vrh Paštrika, teškoprohodnim pravcima, gde nema naših jedinica.
       Vatreni udari ponovljeni su u 04,30 časova, posle čega je, oko 05,00, počeo napad jakih pešadijskih jedinica, na frontu od oko 5-6 km. Glavne snage usmerene su kroz međuprostor između četa prve linije na pravcu zaseoka Binaj - Ninaj, i na položaje osmatračkih i izviđačkih grupa brigade, na južnim padinama Paštrika. U prvoj liniji ŠTS brojale su preko 1.000 ljudi. Iza njih uočene su jedinice terorista, još u dve linije.
       U isto vreme izvršen je demostrativni napad na položaje 2.čete 2. mtb, iz s. Pojate, na pravcu: k.“Liken“ - s. Kušnin.
       Napadi su odbijeni oko 06,00 časova, a terorističke snage povukle su se na polazne položaje na teritoriju RA“, objašnjava Delić.
       Tražim da referiše o stanju na pravcu: karaula „Vrbnica“ -s. Žur - Prizren, i da li je AG-VBR, otvarala vatre po napadaču.
       Odgovara da na Vrbničkom pravcu nije bilo napada, i da je artiljerijska podrška ostvarena oko 12,10 časova.
       „Ako je trebalo da negde izvrši demonstrativni napad, onda je to Vrbnički pravac, a ne po vrletima Paštrika“, komentarišem.
       Delić nastavlja da referiše. U 12,40 časova nastavljen napad po rejonu karaule „Dejan Radanović“, i selu Grčin, s/z od karaule „Liken“, i po objektu Kunora, tt 1509. Kaže da napad još uvek traje. Prema njegovoj proceni, radi se o provokativnom napadu, koji treba da skrene pažnju sa Gorožupskog pravca.
       Upozoravam ga da ne sme da zanemari taj manevar, ali da odmah preduzme mere da obezbedi kontrolu, Vrbničkog pravca. Posebno da izda dopunske zadatke okb, i BrPOOd-549, za izvođenje aktivnih dejstava na pravcu: Prizren - s.Žur.
       Kažem da je najveći problem zaustavljanje agresije kopnenih snaga na Paštriku, jer NATO nije bez razloga odlučio da pokuša novi proboj za upad na Kosovo i Metohiju na ovom pravcu, koji ga najbrže izvodi u Prizrensko polje, i u „srce“ odbrane Prištinskog korpusa.
       Sa tog prostora, pružaju se mogućnosti, da uz uvođenje jakih brzopokretnih snaga, ostvari brze prodore preme Suvoj Reci, Orahovcu, Đakovici i Mališevu. Ti prodori bi značajno izmanevrisali odbranu ne samo Prištinskog korpusa već i 3.A, i omogućili brzo izbijanje na Kosovski plato, i spajanje sa snagama koje napadaju iz Makedonije.
       Upozoravam ga da su najveće nedoumice kod angažovanja jedinica koje mogu sigurno zatvoriti pravce, sa Paštrika ka Prizrenu, zbog malih kapaciteta i neprohodnog terena.
       Dok razgovaramo, avijacija dejstvovuje po ciljevima severno od Prizrena. Eksplozije se čuju iz rejona Suve Reke i dalje.
       Komandant Delić predlaže da formira tim na čelu sa NŠ, majorom Konjikovcem, da objedinjava dejstva, i komanduje jedinicama na Paštriku; vrši zamenu jedinica, i ojačavanja novim sastavima, koji mogu uspešno izvoditi zadržavajuću odbranu.
       Prihvatam predlog, uz upozorenje, da će snage ŠTS biti podržane, verovatno najjačim udarima iz vazduha u dosadašnjem toku agresije.
       Komandant korpusa general-major Lazarević, kaze da će komanda korpusa preduzeti mere da se operacionalizuju primljena naređenja i da će posebne ekipe starešina iz komande Prištinskog korpusa biti angažovane na pružanju pomoći komandi brigade.
       Svi saslušamo predlog NA armije, pukovnika Vranića o organizaciji artiljerijske podrške, u nastaloj situaciji, na sprečavanju prodora kopnenih snaga.
       Referiše da je NA Prištinskog korpusa, pukovnik Pešić, već izvršio objedinjavanje dejstva art. jedinica na ovom prostoru, a da se on angažovao na planiranju dopunskih vatri artiljerije, na pravcima: Kuks - Vrbnica; s. Pogaj - s. Planeja -Prizren; i s. Vlahnja - prevoj Liken - s.Kušin; i izboru art.osmatračnica na Paštriku.
          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Designed by Ivan Markovic - XENOX