SVEDOK InternetBroj 1194.

Poseta
5800799

Ne verujem da će Vučić podneti ostavku u SNS!

Ramušove puste želja

Silovanje razuma Raje Rodića

BIG BEN NOVAK!

Promocija Vučićeve i Makronove moći


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Dok Srpska akademija nauka i umetnosti, u petak, 5. aprila bira novog predsednika, nedavni (ne)izbor redovnih i vanrednih članova još uvek žestoko potresa ovu elitnu srpsku instituciju
Ćutanje o (ne)izboru akademika stiglo na – naplatu
Piše: Vladan Dinić

       Stanojla Mandić, zamenik Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, nije prihvatila (po sistemu „lako ćemo“) lakonsko obrazloženje dr Bojana Bugarčića, upravnik poslova SANU i donela je rešenje o izvršenju (zbog skrivanja podataka, činjenica ili pratećih papira i prećutkivanja) oko nedavnih redovnih izbora (i ne izbora) novih članova, redovnih i vanrednih akademika, i Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, trenutno preti izvršenje i plenidba (polovina mesečnih prihoda, ili do deset odsto godišnjih prihoda?!) dela imovine?!
       Jer, u REŠENjU O IZVRŠENjU izmeđuostalog decidirano piše: „ Clanom 198. stav 1. istog Zakona, propisano je da ukoliko izvršenje preko drugog lica nije moguće nli nije pogodno da se postigne svrha izvršenja, organ koji sprovodi izvršenje prinudiće izvršenika na ispunjenje obaveze izricanjem novčane kazne, stavom 2. istog člana propisano je, između ostalog, da se pravnom licu novčana kazna izriče u rasponu od polovine njegovih mesečnih prihoda, do deset procenata njegovnh godišnjih prihoda koje je ostvario u Republici Srbiji u prethodnoj godini, a stavom 3. propisano je da novčana kazna može ponovo da se izrekne svedok izvršenik ne ispuni obaveze iz rešenja.
       Dakle, dovde se stiglo?! Dok Srpska akademija nauka i umetnosti, u petak, 5. aprila bira novog predsednika, nedavni (ne)izbor redovnih i vanrednih članova još uvek žestoko potresa ovu elitnu srpsku instituciju?!
       Da li je u nedavni izborima bilo nečeg, blago rečeno, sumnjivog, ili se nešto drugo valja, teško je utvrditi. Deo srpske intelektualne javnosti, čestim obraćanjem u medijima, nagoveštavalo je da „nisu čista posla“, rukovodstvo SANU, da je bilo sve OK, do onih mišnjenja : „to je njihovo pravo“...
       Ali, očito nije...
       Na stranicama Svedoka, poslednjih meseci naročito, bilo je dosta ljudi, intelektalaca, doktora i akademika koji su iznosili svoje viđenje „slučaja SANU“. Ne upuštajući se u raspravu ko je za, ako protiv, ko je u pravu, a ko u krivu, ali poštujući onu svetu Volterovu misao: „ Ne slažem se sa tim što govoiš, ali ću do smrti braniti tvoje pravo da to slobodno kažeš...“ rasprava se rasplamsavala...
      
       **********
      
       Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zamenica Poverenika, Stanojla Mandić je utvrdila da izvršilac - Srpska akademija nauka i umetnosti - nije postupila no nalogu iz rešenja Poverenika broj: 071-01-2674/2018-03 od 05.10.2018. godine u celosti, jer je tražiocu izvršenja (Društvo za etičnost i vrednovanje u kulturi i nauci „ETIKTON“, Beograd) dostavio samo kopije dokumenata koji se odnose na predlog Odeljenja društvenih nauka SANU od 10.05.2018. godine i predloženih šest kandidata, ali ne i dokumente koji se odnose na sve kandidate i celokupni sprovedeni postupak, kako je to rešenjem Poverenika naloženo
       Aktom br. 393/9 od 21.11.2018. godine Srpska akademija nauka i umetnosti u Beogradu se izjasnila da je no rešenju Poverenika postupila jer se u materijalu dostavljenom tražiocu nalaze sve relevantne odluke i podaci o kandidatima za članove SANU, kao i podaci o rezultatima glasanja, a da podaci o razlozima zašto je neko tajnim glasanjem glasao na određeni način i no kojim kriterijumima ne postoje i ne mogu postojati
       - O kriterijumima no kojima je vršen odabir kao u odbacšanje kandidata sa obrazloženjem o odabiru u odbaiivanju za svakog pojedinačnog kandidata, v odnosu ia uslove konkursa za kandidate za izbor u članstvo SANU - razlozi za odbacivanje predloga za članstvo u SANU utvrđeni su Statutom SANU, strogo su formalne prirode, jasno su precizirani u dokumentima SANU i odnose se na nepotpunost predloga, dok je odabir kandidata za članove SANU koji će biti predloženi Skupštini SANU vršen glasanjem u okviru odeljenja, takođe no pravilima utvrđenim Statutom SANU. U svim fazama izbornog procesa članovi SANU o izboru kandidata odlučuju tajnim glasanjem.
       „Imajući u vidu da je glasanje tajno i rezultat je diskrecione ocene naučnog i umetničkog doprinosa kandidata od strane članova SANU, jasno je da odluke o izboru kandidata ne mogu biti obrazložene. Takođe, SANU ne može da bude upoznata sa kriterijumima kojima se svaki od članova SANU rukovodio prilikom glasanja o kandidatima.
       „Stoga Bac u skladu sa članom 5. Zakona obaveštavam da SANU traženom dokumentacijom o „odbacivanju za svakog pojedinačnog kandidata, u odnosu na uslove konkursa za kandidate za izbor u članstvo SANU“ ne raspolaže, niti može da raspolaže. Posebno naglašavam da se ne može govoriti o „odbacivanju kandidata“ u slučajevima kada neko od kandidata ne dobije potrebnu propisanu većinu da bi bio predložen za izbor, jer su svi kandidati o kojima odlučuju članovi SANU ispunili formalne kriterijume i o njima su se izjašnjavali članovi SANU.
       „Istovremeno Bac obaveštavam da je izborna građa, u okviru izborne procedure utvrđene Statutom SANU, sa podacima o predloženim kandidatima i odlukama odeljenja o utvrđivanju kandidata, izložena na uvid javnosti u prostorijama Biblioteke SANU, međusprat Palate SANU, Kneza Mihaila 35, Beograd
       „Moram da ukažem da su ovakvi zahtevi u dobroj meri rezultat nerazumevanja koncepta izbora za članstvo u SANU. Naime, javni oglas kojim se pozivaju ovlašćeni predlagači da predlože kandidate za izbor u članstvo SANU nije konkurs (još manje tender) u kojem kandidati koji ispunjavaju unapred utvrđene uslove bivaju obavezno izabrani, a svi oni koji nisu izabrani moraju dobiti obrazloženje o razlozima neizbora
       „Kod izbora u SANU uslovi koji su predviđeni oglasom, Zakonom o SANU i Statutom SANU su nešto što svaki od kandidata mora da ispuni da bi uopšte bio razmatran kao kandidat. Nakon toga je suvereno pravo članova SANU, koje im je dato Zakonom o SANU, a bliže uređeno Statutom SANU, da no sopstvenoj oceni, tajnim glasanjem odluče kojeg od kandidata će podržati. Kao i kod svakog tajnog glasanja, tako ni kod ovog nema i ne može biti obrazloženja zašto se glasa na određeni način ili za određenu ličnost
       „Takođe ukazujem i na to da je izborni proces u SANU specifičan pravno uređeni postupak i da SANU nije u mogućnosti da u toku izborne procedure daje bilo kakve informacije o toku izbora, van onoga što je pravilima tog postupka predviđeno. Svako drugačije postupanje u značajnoj meri otežava, ometa ali i ugrožava tok celog postupka i njegovu koncepciju. Napominjem i da je tekući izborni ciklus, odnosno postupak izbora za članove SANU još uvek u toku i biće okončan tek nakon izbora na Skupštini SANU u novembru ove godine. Ha osnovu svega navedenog, a imajući u vidu da je no zahtevu postupljeno pre donošenja odluke o žalbi, predlažemo da Poverenik postupi u skladu sa članom 24. stav 5. Zakona i obustavi postupak no žalbi.
      
       S poštovanjem,,Srpska akademija nauka i umetnosti
       dr Bojan Bugarčić, upravnik poslova
       Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je Poverenik u postupku no žalbi koju je izjavilo Društvo za etičnost i vrednovanje u kulturi i nauci „ETIKTON“, Beograd, zbog povrede prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, doneo rešenje broj: 071-01-2674/2018-03 od 05.10.2018. godine, kojim je, u stavu I naložio Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema ovog rešenja, dostavi Društvu za etičnost i vrednovanje u kulturi i nauci „ETIKTON“, Beograd, Strahinjića Bana 54, tražene informacije u vezi sa predlozima za izbor članova SANU u 2018. godini iz oblasti društvenih nauka odnosno kopije dokumenata u kojima su iste sadržane
       Dakle, SANU je bila obavezna da dostavi SVE odluke koje se odnose na kandidate u navedenoj oblasti, kao i dokumenata iz kojih se može saznati način glasanja, kao i kriterijumi no kojima je vršen odabir kandidata odnosno razlozi za izbor ili nepodržavanje izbora, za svakog pojedinog kandidata, ličnim preuzimanjem od ovlašćenog lica Društva u prostorijama SANU, s tim što će, pre dostavljanja, zaštititi i učiniti nedostupnim podatke o ličnosti kao što su: adresa stanovanja, lični matičpi broj građana i sl, ukoliko su sadržani u navedenim dokumentima...
       Clanom 198. stav 1. istog Zakona, propisano je da ukoliko izvršenje preko drugog lica nije moguće nli nije pogodno da se postigne svrha izvršenja, organ koji sprovodi izvršenje prinudiće izvršenika na ispunjenje obaveze izricanjem novčane kazne, stavom 2. istog člana propisano je, između ostalog, da se pravnom licu novčana kazna izriče u rasponu od polovine njegovih mesečnih prihoda, do deset procenata njegovnh godišnjih prihoda koje je ostvario u Republici Srbnji u prethodnoj godini, a stavom 3. propisano je da novčana kazna može ponovo da se izrekne sve dok izvršenik ne ispuni obaveze iz rešenja.
       Protiv ovog rešenja nije dopuštena žalba već se, u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima, može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu u Beogradu, u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. Taksa na tužbu iznosi 390.00 dinara.
       Pošto, kako smo obavešteni SANU Povereniku nije odgovorila na ono što je ETIKTON tražio, a Poverenik prihvatio, a eventualna žalba nije pravno moguća, pa može se samo pokrenuti upravni spor u Upravnom sudu Beogradu, moguće je, da se izbor akademika SANU „obavlja“u Upravnom sudu?!
       Taj eventualni spor, ma kako bilo presuđeno, ne vodi ničem dobrom, osim daljem rastakanju ugleda Srpske akademije nauka i umetnosti i zaista je nejasno zašto SANU nije postupila po nalogu Poverenika?!
       Uz to, sasvim je moguće da i neki pojediac, koji smatra da mu je mutnim i zakulisnim radnjama uskraćeno pravo da bude biran za akademika, sam povedee upravni spor i da u, po difoltu, najumnijoj instituciji Srbije, SANU, dovede do apsurda – da se akademici biraju na sudu, a ne u Akademiji. Sve to, nadamo se, ne priliči našoj akademiji i našim akademicima, i da će rukovodstvo SANU, sa sve predsednikm Vladimirom Kostićem, shvate da SANU nije ničija privatna prćija i da Povereniku dostane tražene podatke i spreče cunami bruku koja preti da nadođe…


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Designed by Ivan Markovic - XENOX